REGULAMIN KORZYSTANIA
Z SERWISU CAREER EXPO

§ 1      POJĘCIA I DEFINICJE

Serwis Career EXPO – strona znajdująca się pod adresem www.careerexpo.pl, zwana zamiennie Serwisem, wraz ze wszystkimi treściami, aplikacjami i Usługami.

Career EXPO - targi pracy, praktyk i staży (zwane dalej Targami) odbywające się dwa razy do roku (wiosną i jesienią) w następujących miastach: Poznań, Wrocław, Kraków, Katowice, Gdańsk.

Usługodawca – Career EXPO Poland Sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 15/5, 50-077 Wrocław, numer KRS: 0000464874.

Usługobiorca - Użytkownik lub Przedstawiciel Firmy.

Użytkownik – osoba fizyczna, potencjalny gość targów, korzystający ze wszystkich lub części Usług oferowanych przez Usługodawcę, zarówno tych dostępnych przed zarejestrowaniem, jak i po nim.

Przedstawiciel Firmy - osoba fizyczna reprezentująca Firmę, która przez rejestrację w Serwisie deklaruje chęć wzięcia udziału w Career EXPO jako Wystawca i/lub Partner.

Firma - podmiot gospodarczy podejmujący współpracę z Career EXPO Poland Sp. z o.o.

Wystawca - Firma, która zdecydowała się na wzięcie udziału w Targach w ramach standardowej oferty.

Partner - Firma, która zdecydowała się na wzięcie udziału w Targach w ramach rozszerzonej oferty.

Mapa targowa - internetowa mapa dostępna zalogowanym Przedstawicielom Firm, za pomocą której można zarezerwować orientacyjną lokalizację stoiska Firmy w przestrzeni targowej.

Usługa – wszelkie świadczenia dokonywane drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika lub Firmy w oparciu o Regulamin. Należą do nich:

Usługobiorca:

a. otrzymanie imiennego biletu wstępu na Career EXPO - każdy taki bilet podlega zestawieniom statystycznym,

b. możliwość wygenerowania imiennego CV w Serwisie i dodania go do Bazy CV,

c. możliwość wzięcia udziału w konkursach z nagrodami (o ile podczas Targów takowe są organizowane),

d. możliwość zapisania się na szkolenia i debaty towarzyszące Targom,

e. możliwość zapisania się na Szybką Rekrutację,

f. otrzymywanie regularnych newsletterów z informacjami o Targach oraz Firmach współpracujących z Career EXPO Poland w ramach Targów.

Firma:

a. możliwość zarezerwowania miejsca na Mapie Targowej i wykonywania kolejnych kroków związanych z uczestnictwem w Targach jako Wystawca i/lub Partner (dodanie opisu do wirtualnego profilu Firmy, dodanie artykułu do sekcji “Wiedza” znajdującej się w Serwisie, uploadowanie logotypu),

b. możliwość korzystania z Szybkich Rekrutacji i moderowania ich,

c. dostęp do Bazy CV.

Strona – Usługodawca, Użytkownik lub Firma.

Rejestracja – założenie przez Użytkownika lub Przedstawiciela Firmy konta w Serwisie Career EXPO po wcześniejszej akceptacji Regulaminu korzystania z Serwisu.

Formularz Rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika i Przedstawiciela Firmy przy Rejestracji, będący bezpośrednim narzędziem tworzenia Kont. Formularze Rejestracyjne są inaczej zbudowane w zależności od statusu (Użytkownik/Firma).

Konto – zbiór zasobów utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu Career EXPO. Zasoby te mogą być wykorzystywane przez Career EXPO na potrzeby tworzenia zestawień statystycznych. Poprawne utworzenie Konta wiąże się z koniecznością akceptacji niniejszego Regulaminu oraz z koniecznością kliknięcia na link aktywacyjny wysyłany na podany przez Użytkownika Adres e-mail.

Login – unikalna nazwa Użytkownika lub Przedstawiciela Firmy uzyskana w procesie Rejestracji, wpisywana każdorazowo podczas logowania do Serwisu Career EXPO. Loginem najczęściej jest Adres e-mail.

Adres e-mail - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika lub Przedstawiciela Firmy.

Hasło – unikalny, charakterystyczny dla danego Użytkownika i stworzony przez niego ciąg znaków, który służy mu do logowania się do Serwisu Career EXPO.

Baza CV - baza wygenerowanych za pośrednictwem Serwisu Career EXPO dokumentów, do których ma dostęp zarówno firma Career EXPO Poland Sp. z o.o., jak i Wystawcy. Użytkownik Serwisu sam decyduje, czy chce dodać swoje CV do bazy. W każdej chwili może również usunąć z Serwisu swoje dane bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie Usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Polityka Prywatności -  zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika i Przedstawiciela Firmy dostępne na stronie www.careerexpo.pl.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

§ 2      POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1   Poniższe postanowienia Regulaminu określają:

a. prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem Usług przez Career EXPO Poland na rzecz Usługobiorcy, zasady wyłączania odpowiedzialności z tytułu świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy,

b. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

2.2   Usługodawca bezpłatnie udostępnia Usługobiorcy Regulamin przed założeniem Konta. Usługobiorca jest obowiązany tylko tymi postanowieniami Regulaminu, które zostały w nim przedstawione w dniu założenia Konta w Serwisie Career EXPO.

2.3   Usługodawca świadczy Usługi w sposób określony w Regulaminie.

2.4   Zarówno Usługodawca, jak i Usługobiorca obowiązani są wobec siebie postanowieniami Regulaminu od chwili założenia Konta w Serwisie careerexpo.pl przez Usługobiorcę.

2.5   Usługobiorca będący Przedstawicielem Firmy, który jest odpowiedzialny za kwestie formalne związane z uczestnictwem Firmy w Targach, zobowiązany jest do przedstawienia postanowień niniejszego Regulaminu pozostałym Przedstawicielom Firmy oraz uzyskania od nich akceptacji niniejszego Regulaminu.

2.6   Brak uzyskania akceptacji niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę skutkuje brakiem możliwości udziału w Targach.

§ 3      REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA

3.1   Prawidłowe wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika lub Przedstawiciela Firmy Formularza Rejestracyjnego jest równoznaczne z założeniem Konta w Serwisie Career EXPO.

3.2  Wysłanie wypełnionego Formularza Rejestracyjnego przez Użytkownika jest jednocześnie oświadczeniem, że:

a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

c. jest uprawniony do korzystania z Usług świadczonych przez Career EXPO drogą elektroniczną,

d. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązał się go przestrzegać.

3.3   Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego tworzy dla Usługobiorcy unikalne Konto, którego podstawą jest Adres e-mail podany przez Użytkownika i wybrane przez niego Hasło.

3.4   Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania swojego Hasła dostępu do Konta osobom trzecim i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne szkody poniesione w obrębie Konta, które mogą wyniknąć z niestosowania się do tej zasady.

3.5   Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeśli jest ona już używana w Serwisie Career EXPO lub w razie stwierdzenia przez Usługodawcę sprzeczności z prawem, dobrymi obyczajami, naruszania dóbr osobistych lub innych uzasadnionych interesów Usługodawcy.

3.6   Założenie Konta umożliwia Użytkownikowi dostęp do wszystkich Usług oferowanych przez Usługodawcę. Usługobiorca sam decyduje, z jakich Usług chce skorzystać (Usługi wymienione są w paragrafie pierwszym niniejszego Regulaminu).

3.7   Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego i aktywnego Adresu e-mail. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu Rejestracyjnym. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany podanego Adresu e-mail na swoim Koncie, jeśli zdarzy się, że ulegnie on zmianie i Usługobiorca korzysta z innej skrzynki poczty elektronicznej.

3.8   Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych w zakładce "edycja konta" każdorazowo przez zdeklarowaną chęcią udziału w którejkolwiek edycji targów Career EXPO. Zostaje poinformowany o takiej konieczności drogą elektroniczną i bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu.

3.9   Adres e-mail stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do korespondencji związanej z targami Career EXPO oraz świadczonymi Usługami.

3.10   Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto za pomocą przycisku "usuń konto" znajdującym się w sekcji "edycja profilu" bez ponoszenia żadnych konsekwencji.

§ 4      SKŁADANIE ZAMÓWIENIA NA UDZIAŁ W TARGACH CAREER EXPO

4.1.   Chęć uczestnictwa w targach Wystawca potwierdza poprzez złożenie zamówienia na stoisko na mapie targowej po zalogowaniu na panel organizacji lub potwierdzenie uczestnictwa drogą elektroniczną (e-mailem, faxem).

4.1.   Potwierdzenie uczestnictwa oznacza rezerwację przestrzeni targowej i rozpoczęcie działań przygotowujących do uczestnictwa Wystawcy. Jest to jednocześnie zobowiązanie do uiszczenia płatności za udział w targach.

4.2.   Po złożeniu zamówienia Wystawca może zrezygnować z uczestnictwa bezpłatnie, o ile poinformuje organizatora przynajmniej na 70 dni przed wydarzeniem. Po tym terminie rezygnacja z uczestnictwa nie zwalnia Wystawcy z uiszczenia płatności ze względu na podjęte przez organizatora działania przygotowujące do wydarzenia.

§ 5      WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

5.1.   Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

a. połączenie z siecią Internet,

b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.

5.2.   Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

5.3.   Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia Konta. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

§ 6      PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY

6.1.   Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. Wyjątkiem od tej zasady są konieczne prace nad Serwisem związane z modernizacją, rozbudowywaniem i konserwacją Serwisu (por. poniżej).

6.2.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacjami lub pracą nad usprawnieniem serwisu,

b. wysyłania na adresy poczty elektronicznej Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,

c. umożliwienia Usługobiorcom utworzenia Konta w Serwisie Usługodawcy przy użyciu adresu poczty elektronicznej używanego wcześniej przez innego Usługobiorcę, którego Konto zostało usunięte,

d. odmowy świadczenia Usług jeśli Usługobiorca poda tymczasowy adres poczty elektronicznej,

e. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu,

f. personalizowania treści informacji wysyłanych do Usługobiorców oraz dowolnego wybierania adresatów, za wyjątkiem komunikatów określonych w punkcie b.

6.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców, przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisu, z tytułu których Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

6.4. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.

6.5. Usługobiorca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Usługodawcy związanych z publicznym udostępnianiem własnego wizerunku lub publikacji treści o charakterze utworu autorskiego za pośrednictwem świadczonych przez Usługodawcę Usług. Usługobiorca może żądać zaprzestania wykorzystywania swojego wizerunku w każdym momencie, wysyłając wiadomość e-mail za pośrednictwem adresów podanych w zakładce ''Kontakt''.

6.6.   Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:

a. publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,

b. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,

c. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,

d. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

6.7.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,

b. usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

6.8.   Usługodawca (organizator) zastrzega sobie pełne prawo odmowy wstępu na organizowane wydarzenie, oraz wyproszenia z niego (w sytuacji, w której osoba o profilu wymienionym poniżej się na nim znalazła):

a. osoby, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej,

b. osoby, której zachowanie lub ubiór są nieadekwatne do rangi organizowanego wydarzenia, w szczególności, jeśli zachowanie lub ubiór osób tych, w świetle ogólnie przyjętych norm społecznych oraz zasad współżycia społecznego, przyjęte zostałoby lub mogłoby zostać przyjęte w sposób ujmujący randze wydarzenia w oczach osób uczestniczących w wydarzeniu jako uczestnicy lub wystawcy,

c. osoby, której historia odwiedzin targów stwierdzona przez osoby organizujące wskazuje, iż cel jej wizyty na wydarzeniu jest inny niż poszukiwanie pracy lub nawiązanie kontaktów zawodowych (w szczególności, jeśli istnieją poważne przesłanki, iż celem wizyty jest zebranie gadżetów udostępnianych przez wystawców, lub cel wizyty w jakikolwiek inny sposób mógłby zakłócić bezproblemowy przebieg wydarzenia),

d. osoby, która wykazuje zachowania agresywne, subiektywnie bądź obiektywnie odbierane w ten sposób społecznie,

e. osoby, która podczas rejestracji podaje nieprawdziwe dane osobowe.

 § 7      OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1.   Usługobiorca ma prawo do ochrony prywatności zgodnie z Polityką Prywatności stosowaną przez Usługodawcę do każdego Użytkownika Serwisu Usługodawcy. Polityka Prywatności jest dostępna w Serwisie careerexpo.pl pod adresem: https://careerexpo.pl/serwis/polityka-prywatnosci.

7.2.    Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

7.3.   Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe:

  • nazwisko i imiona,
  • wiek,
  • płeć,

• adres poczty elektronicznej,

• adresy kont mediów społecznościowych,

• adres kontaktowy w serwisach społecznościowych,

• data urodzenia,

• historia zatrudnienia,

• historia edukacji i odbytych szkoleń.

7.4.   Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o

ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Usługobiorców został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

7.5.   W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Usługobiorcy potencjalnym pracodawcom, administratorem danych osobowych Użytkownika staje się Przedstawiciel Firmy, który jednocześnie staje się odpowiedzialny za ich zgodne z prawem przetwarzanie.

7.6.   Usługodawca, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

7.7.   Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tego Regulaminu.

7.8.   Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie wykorzystanie.

7.9.   W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Uprzez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

7.10.   Dane osobowe przechowywane są przez Career EXPO Poland Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 8      REKLAMACJE

8.1.   Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

8.2.   Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

8.3.   Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),

b. adres Serwisu Usługodawcy, którego reklamacja dotyczy,

c. przedmiot reklamacji,

d. okoliczności uzasadniające reklamację.

8.4.   Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

8.5.   Reklamacje należy składać za pośrednictwem adresów e-mail podanych w zakładce "Kontakt"

8.6.   Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

§ 9      USUNIĘCIE KONTA

9.1.    Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

9.2.  Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta.

9.3.   Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:

a. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,

b. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

c. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

d. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,

e. usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,

f. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.

9.4.   Usługodawca może usunąć Konto Usługobiorcy w przypadku złamania przez niego punktów Regulaminu i nie jest zobowiązany do informowania o tym Usługobiorcy.

9.5.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu

§ 10      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.09.2012, z uwzględnieniem poprawek wprowadzonych dnia 21.09.2015 r.

10.2.   Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie Usługodawcy.

10.3.   O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę publikując stosowną informację w Serwisach Usługodawcy.

10.4.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

10.5.   Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.

10.6.   Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

10.7.   W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Weź udział w targach pracy Career EXPO

Error message here!

Ukryj Error message here!

Zapomniałeś hasła?

Zapomniałeś hasła? Podaj twój adres e-mail, a wyślemy Ci na niego informacje dotyczące resetowania hasła.

Error message here!

Wróć do logowania!

Close